فروشنده / بازاریاب

 • Expired date : February 6, 2019
 • Category: Sales/Marketing
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ مصارف همرای فی صدی خوب
 • Company name: Naikbeen Group

Job Description

شرکت نیک بین به یک تن کارمند فروشنده و بازاریاب در بخش فروشات کردیت کارت مبایل الکترونیکی ضرورت دارد که تجربه در بخش فروشات داشته باشد.
فروشنده و بازاریاب به زبانهای پشتو ودری مکمل حرف زده بتواند و توانایی بازاریابی را در بخش فروشات کردت مبایل بطور عمده داشته باشد.
محل کار فروشنده در ساحه کارته نو و ارزان قیمت میباشد و چانس بیشتر را باشند کارته نو و ارزان قیمت خواهد داشت

Job details

Naikbeen Group
Full-time
مصارف همرای فی صدی خوب

فارغ ۱۲ یا محصل یا فارخ تحصیلات عالی

فروشنده دارای اخلاق خوب و نیک باشد
تجربه در بخش فروشات داشته باشد
بلدیت کامل به زبانهای دری و پشتو داشته باشد
بلدیت ابتدایی انگلیسی و کمپیوتر
زبان نرم و ملایم در گفتگو بامشتری داشته باشد
توانانیی گشت را در تمام نقاط کارته نو داشته باشد
اداره نمودن مشتریان فعال شرکت را بخوبی بتواند
مشتری جدید جذب نماید

کارمن ذکر شده را در صورت انتخایب یکی از دوکاندار که جواز داشته باشد و یا کارمند دولت باشد باید ضمات نماید

ست ذکر شده با معاش کم و فصدی بیشتر استخدام میشود.

صرف کسانیکه شارت لیست میشود برایشان زنگ زده میشود.

علاقمندان واجد شرایط متواند سی وی خود را از طریق ویب سایت job.af
برای نا ارسال نماید.

دایمی


Probation Period: یک ماه
E-mail Address: info@ncp.af
About Organization / Company: شرکت نیک بین گروپ در سال ۲۰۰۲ در بخش تیکنالوژی معلوماتی فعالیت دارد.
فعالیت های این شرکت در بخش ویب سایت سازی راجستر نمودن ویب سایت و خدمات سرور وغیره دا دارد.
بیش از ۷۵۰ ویب سایت را برای مشتریان خود راجستر نموده و فعال میباشد و بیش از ۲۱ فروشنده در سر تا سر افغانستان دارد.
ویب سایت های مربوط شرکت نیک بین گروپ میاباشد و توسط تیم کاری ما کنترول میشود عبارت است

www.ng.com.af
www.ncp.af
www.job.af
www.a2z.af

همچنان خدمات شرکت نیک بین خدمات فروش کردیت مبایل را بطور عمده دارد و در این بخش نیاز به کارمند فروشات و بازاریاب دارد.
Gender: Male
Number Of Post: 2
Vacancy Number: NCP0042
Extension possibility: Yes
Nationality: Afghan

Apply Now

Related jobs

 • بازاریابی
  Sahebe

  خدمات مالی صاحبی: شرکت خدماتی مالی صاحبی به یک تن کارمند در بخش بازاریابی نیاز دارد.

  April 19, 2019

  Full-time

  $ As per Company Scale


  Apply Now