معلم انگلیسی

 • Expired date : February 25, 2019
 • Category: Education - Training
  • Location: Kabul city, Kabul
 • Jop type: Full-time
 • Salary: $ Not mentioned
 • Company name: ghobar high school

Job Description

تمام تمام قوانین و مقررات مکتب پابند باشد

Job details

ghobar high school
Full-time

تجربه کاری حد اقل دو سال

درجه تحصیلی شان حد اقل ۱۴ باشد

متقاضیان دارای شرایط ذیل باشد:
۱_ تجربه کاری حد اقل دو سال
درجه تحصیلی شان حد اقل ۱۴ باشد

#نکته: برای کسانیکه سند لیسانس را دارند و کسی که تسلط کامل بر زبان انگلیس داشته باشد حق اولیت داده میشود.

نشانی: کوچه پرورشگاه ایستگاه نود فامیلی پهلوی هوتل محبت
برای معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید.
۰۷۸۷۱۶۳۰۱۰
۰۷۸۳۰۰۰۷۷۷


Submission Email: harifghobar@gmail.com
About Organization / Company: لیسه خصوصی غبار شمال نمبر۴ برای سال جدید تعلیمی در بخش های ذیل استاد میپذیرد.
Gender: Female
Number Of Post: ۲
Vacancy Number: ۲۰
Extension possibility: Yes
Nationality: Afghan

Apply Now

Related jobs

 • English teacher
  ghobar high school

  Job Description Bachelor degree from recognized universities in English language or other relevant faculty. At least 2 years work experience in teaching of English language. Excellent writing, reading and speaking skills in English, language Knowledg...

  May 2, 2019

  Full-time

  $ As per School Scale


  Apply Now

 • Biology Teacher
  ghobar high school

  Job Description Bachelor degree from recognized universities in Biology language or other relevant faculty. At least 2 years work experience in teaching of Biology language. Excellent writing, reading and speaking skills in Biology, language Knowledg...

  May 2, 2019

  Full-time

  $ As per School Scale


  Apply Now

 • Pashto Teacher
  ghobar high school

  Job Description Bachelor degree from recognized universities in Pashto language or other relevant faculty. At least 2 years work experience in teaching of Pashto language. Excellent writing, reading and speaking skills in pashto, language Knowledge o...

  May 2, 2019

  Full-time

  $ As per School Scale


  Apply Now