معلم انگلیسی

  • Expired date : February 25, 2019
  • Category: Education - Training
    • Location: Kabul city, Kabul
  • Jop type: Full-time
  • Salary: $ Not mentioned
  • Company name: ghobar high school

Job Description

تمام تمام قوانین و مقررات مکتب پابند باشد

Job details

ghobar high school
Full-time

تجربه کاری حد اقل دو سال

درجه تحصیلی شان حد اقل ۱۴ باشد

متقاضیان دارای شرایط ذیل باشد:
۱_ تجربه کاری حد اقل دو سال
درجه تحصیلی شان حد اقل ۱۴ باشد

#نکته: برای کسانیکه سند لیسانس را دارند و کسی که تسلط کامل بر زبان انگلیس داشته باشد حق اولیت داده میشود.

نشانی: کوچه پرورشگاه ایستگاه نود فامیلی پهلوی هوتل محبت
برای معلومات بیشتر به این شماره به تماس شوید.
۰۷۸۷۱۶۳۰۱۰
۰۷۸۳۰۰۰۷۷۷


E-mail Address: harifghobar@gmail.com
About Organization / Company: لیسه خصوصی غبار شمال نمبر۴ برای سال جدید تعلیمی در بخش های ذیل استاد میپذیرد.
Gender: Female
Number Of Post: ۲
Vacancy Number: ۲۰
Extension possibility: Yes
Nationality: Afghan

Apply Now

Related jobs