گارد

  • Expired date : February 15, 2019
  • Category: Other Job
    • Location: Kabul
  • Jop type: Full-time
  • Salary: $ 10000/5000
  • Company name: Adam Hawa Rastorant

Job Description

رستورانت آدم هوا به یک تن کارمند گارد نیاز دارد
mojtabanodrat.mn@gmail.com

Job details

Adam Hawa Rastorant
Full-time
10000/5000

رستورانت آدم هوا به یک تن کارمند گارد نیاز دارد
mojtabanodrat.mn@gmail.com


Submission Email: mojtabanodrat.mn@gmail.com
About Organization / Company: mojtabanodrat.mn@gmail.com

Gender: Male
Extension possibility: select
Nationality: Afghan

Apply Now