کورس های آموزشی مهارت خیاطی از طرف موسسه ابتکار و کمک های بشری هروی

کورس های آموزشی مهارت خیاطی از طرف موسسه ابتکار و کمک های بشری هروی

موسسه ابتکار و کمک های بشری هروی در نظر دارد تا جهت افزایش ظرفیت و کیفیت حرفه خیاطی در بین بانوان کورس های آموزشی مهارت خیاطی با کیفیت عالی برای علاقه مندان به حرفه خیاطی در شفت قبل ظهر و بعد از ظهر ارائه بدارد علاقه مندان میتوانند خلص سوانح خویش را به لسان مورد نظر خود (دری یا انگلیسی) به این ایمیل آدرس ارسال کنند.
info@hiro-af.org
بعدا اشخاص واجد شرایط طی یک پروسه شفاف انتخاب و کاندید مورد نظر به روز مصاحبه خواسته خواهد شد لازم به تذکر است اینکه در ختم پروسه برای فارعان سند معتبر فراغت از طرف موسسه اعطا میگردد و تعداد محدود فارغان شایسته در موسسه جزب خواهند گردید.
نوت: تاریخ ختم ثبت نام ۲۹-قوس-۱۴۰۲ میباشد!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *